เทค เอเบิล บริการงานสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ IP การพัฒนาเว็บไซต์ และการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ เราสร้างสรรค์งาน นวัตกรรมและประสิทธิภาพ

What We Do More Effectively

We design and create jobs appropriate to use
...

Computer Network

ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรและอินเตอร์เน็ต เพื่อการใช้งานในองค์กร บริษัท ส่วนงานต่างๆ รวมทั้งการตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง และการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IP Phone System

ออกแบบ ติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต สำหรับองค์กร บริษัท ห้างร้าน และส่วนบุคคล รวมทั้งการตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง และการบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Website Development

ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์สำหรับองค์กร บริษัท ห้างร้าน และส่วนบุคคล ในรูปแบบตามความต้องการ (Customize) และระบบเว็บโปรแกรม (Content Managment System)

IT Support

ตรวจเช็ค แก้ไข บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับองค์กร บริษัท ห้างร้าน และส่วนบุคคล ตลอดจนแนะนำการใช้งานและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

What To Know Us More

We design and create jobs appropriate to use
...
Tech Able

Professional Profile

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งส่วนบุคคลและการทำงานในหน่วยงานหรือองค์กร การเลือกใช้งานไอทีด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

Tech Able สร้างสรรงานตามวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

บริการงาน Information Technology ได้แก่ การออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น และการบริการสนับสนุนทางเทคนิค

สอบถามข้อมูล
Phone: 08-3066-5565
Email: brucescy@gmail.com
Line ID: brucescy

20

Happy Customers

10

Happy Partnerships

20

Project Collected

100

Total Hits

Great Services and Features

We design and create jobs appropriate to use
...

Computer Network

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่เชื่อมโยงกันเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างผู้ใช้ที่หลากหลาย


การใช้งานระบบเครือข่าย
 • อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์
 • อนุญาตให้แบ่งปันอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อใช้งานร่วมกัน
 • อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ร่วมกันผ่านเครือข่าย
 • ใช้งานการแบ่งปันไฟลข้อมูลผ่านเครือข่าย
 • สามารถเข้าถึงและรักษาความปลอดภัยข้อมูลได้ง่าย

บริการระบบเครือข่าย
 • ออกแบบติดตั้ง Local Area Networks (LAN)
 • ออกแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย LAN
 • ออกแบบติดตั้งระบบรับรองผู้ใช้ในระบบ (Authentication)
 • ติดตั้ง/กำหนดการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
 • ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

IP Phone System

Voice over Internet Protocol (VoIP) โทรศัพท์ผ่าน Local Area Network (LAN) หรือ Wide Area Network (WAN) โดยแปลงเสียงอนาล็อกเป็นดิจิตอลแพคเก็ต ส่งผ่านเครือข่ายโดยใช้ Internet Protocol (IP) ไปยังจุดหมายปลายทาง

VoIP ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จัดการการรับส่งข้อมูลด้วยเสียง โดยได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ IP และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถใช้ระบบโทรศัพท์ VoIP ซึ่งสามารถทำได้ใน 3 ขั้นตอน


 • ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความต้องการและเลือกโซลูชั่น
 • ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมระบบเครือข่าย
 • ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งอุปกรณ์

Website Development

จัดทำเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ องค์กร บริษัท และบุคคล ครอบคลุมถึงการออกแบบ จัดระบบข้อมูล พัฒนาแอพพลิเคชั่น จัดการฐานข้อมูล และโปรโมทเว็บไซต์


ความรับผิดชอบ
 • รวบรวมและจัดระบบข้อมูลที่เหมาะสม
 • สร้างเค้าโครงเว็บไซต์ / อินเทอร์เฟซ ตามมาตรฐาน HTML/CSS
 • สร้างฐานข้อมูล บนพื้นฐานประสิทธิภาพการจัดเก็บและเรียกใช้งาน
 • เขียนโค้ดและทดสอบ ด้วยแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดี

ประเภทการบริการ
 • Customize
 • HTML/CSS Theme
 • Content Managment System(CMS)

IT Support

แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ตรวจเช็คซ่อมบำรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์


ความรับผิดชอบ
 • ตรวจเช็ค วิเคราะห์ ข้อขัดข้องทางเทคนิค
 • แก้ไขข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
 • ปรับเปลี่ยนอะไหล่ตามที่กำหนด
 • กำหนดค่าเบื้องต้นการใช้งานฮาร์ดแวร์ และแอพพลิเคชัน
 • สนับสนุนด้านเอกสาร ขั้นตอน และรายงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทการบริการ
 • Monthly or Annual Contract
 • By Case

Our Work is Incredible

We design and create jobs appropriate to use
...

Our Best WorkFlow

We design and create jobs appropriate to use
...

Study data collection

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการ เครื่องมือ และทรัพยากรที่ใช้ในการทำงาน รวมทั้งการประเมินงบประมาณการดำเนินการ

Design and Develop

ออกแบบกำหนดรายละเอียด ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ด้วยเครื่องมือและทรัพยากรที่ได้จัดเตรียมไว้ตามขั้นตอนการศึกษาข้อมูล

Testing and Refine

ทดสอบการทำงาน เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และตรวจเช็คข้อผิดพลาด เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

Launch

แนะนำการใช้งานและส่งมอบงาน

Feel Free to Contact Us

We design and create jobs appropriate to use
...

58/142
วิภาวดีรังสิต 16 ถนนวิภาวดีรังสิต
จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

brucescy@gmail.com

08-3066-5565
Line ID: brucescy